Hiển thị dòng trong nano/ Display line number in nano

Sửa file nano /etc/nanorc

1 nano /etc/nanorc

Bỏ comment ở dòng: set const

1 set const

Hoặc phiên bản mới hơn không tìm thấy dòng set const thì nó sẽ là set constantshow

1 set constantshow

Bây giờ nhìn sẽ thấy dòng mà con trỏ đang chỉ đến trong giao diện như sau:

Leave a Reply